INTMARK Agencja Interaktywna Łukasz Hałat

Kontakt email, www
ul. Robotnicza 1/4 Bolesławiec zobacz inne firmy z Robotnicza
59-700 Bolesławiec , woj. Dolnośląskie

Linki sponsorowane

Strategia SEM

Media społecznościowe

Agencje SEM

Specjalizacje:

  • Linki sponsorowane
  • Strategia SEM
  • Media społecznościowe
  • Agencje SEM

O nas

  • Agencja interaktywna jest wys­pe­cja­li­zo­wa­ną odmianą agencji re­kla­mo­wej, zajmującą się przy­go­to­wa­niem i wdro­żeniem strategii bu­do­wy wi­ze­run­ku firm w Internecie na podstawie za­ło­żeń marketingowych przed­sta­wio­nych przez klienta.
  • Pomysł na firmę powstał w wyniku połączenia moich zainteresowań, wy­kształ­ce­nia oraz doświadczeń za­wo­do­wych. Posiadam tytuł zawodowy tech­nik informatyk w specjalności pro­gra­mo­wa­nie oraz tytuł licencjat w za­kre­sie Mar­ketingu i Public Relations. Po­nad­to stale rozwijam moją wiedzę do­ty­czą­cą mar­ketingu internetowego oraz tech­no­lo­gii in­for­ma­tycz­nych.
  • Firma INTMARK rozpoczęła oficjalnie działalność dnia 17 maja 2010 roku. Na­to­miast pierwsze doświadczenia w two­rze­niu stron internetowych zdobywałem już w 2005 roku podczas nauki w Po­li­ceal­nym Studium Informatycznym, przy­go­to­wu­jąc pracę dyplomową. Praca pod tytułem 'Wir­tu­al­ny dzien­ni­czek ucznia' była aplikacją in­ter­ne­to­wą wykonaną w ję­zy­ku PHP w połączeniu z bazą da­nych MySQL i słu­żyła za­rzą­dzaniu oce­na­mi szkol­ny­mi.
  • INTMARK działa na terenie powiatu bolesławieckiego i obsługuje głównie ma­łe firmy. W naszej ofercie posiadamy produkty internetowe: wizytówki, ser­wi­sy firmowe czy sklepy internetowe, jak również produkcję muzyczną i fo­to­gra­fię/wideo dla celów reklamowych.